Отговор на въпрос от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков, ПГ "БСП за България" относно средства по програмаОколна среда“ за чистотата на атмосферния въздух в Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАРКОВ,

ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

ГОСПОДИН МИЛКОВ,

На 05.12.2018 г. Министерството на околната среда и водите обяви процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Община Русе не е кандидатствала по цитираната процедура и не се очаква да подаде проектно предложение, тъй като не е допустим кандидат.

Допустимите бенефициенти са дефинирани въз основа на извършена оценка по шест критерия – 3 (три) за допустимост и 3 (три) за качество.

Критериите за допустимост са:

- налична актуална (действаща, одобрена от Общински съвет) общинска програма за качество на въздуха;

- в програмата битовото отопление е идентифицирано като основен източник на замърсяване

- в програмата са предвидени мерки за подмяна на стационарни неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища).

Критериите за качество са:

- общият брой превишения на нормите на „средногодишни“ и „средноденонощни“ нива на прахови частици (за периода 2011 – 2017 г.) надвишава средния, изчислен за всички 25 общини с нарушено качество на въздуха;

- делът на засегнатото население в съответната община надвишава средния за всички 25 общини;

- в общинската програма за качество на въздуха са заложени регулаторни мерки.

Допустимите кандидати по процедурата са седем общини, които отговарят едновременно и на трите критерия за допустимост и трите критерия за качество.

Община Русе не отговаря на критерия за допустимост за наличие в общинската програма на мерки за подмяна на печки на твърдо гориво, както и на критерия за качество за заложени в програмата регулаторни мерки.

В процеса на изпълнение на проектите по цитираната процедура е възможно да бъдат генерирани спестявания, които да позволят да бъдат подкрепени и други общини с нарушено качество на въздуха със средства по оперативна програмаОколна среда 2014-2020 г.“. Отчитайки значимостта на проблема с качеството на атмосферния въздух, Министерство на околната среда и водите залага тази тема като един от водещите приоритети в преговорния процес за следващия програмен период.

Допълнителна информация в реплика:

Има общини, които са използвали и други програми. На практика ОПОС не е единственият източник на финансиране на мерки срещу замърсяването на въздуха, въпрос на активност и на местната власт е да се търсят други източници. Ние имахме дълги 6-месечни разговори с ЕК върху критериите и това дали трябва да се финансират всички 25 общини с или само няколко. Обединихме се около решението да се съсредоточим върху определени общини и да докажем нуждата от финансиране за следващия програмен период. И затова Комитетът за наблюдение към ОПОС прие тези мерки. Така ще защитим по-добър ресурс.